Regulamin

 

 1. Definicje

„Slowdeco.club” – Modeste Sp. z o.o.sp.k., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000656345, NIP: 9662108681, REGON: 366208607, tel.: (85) 307 61 55, e-mail: pomoc@slowdeco.pl . Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

WITRYNA–domena www.slowdeco.club // www.slowdeco.pl i jej subdomeny

ZAWARTOŚĆ – definiuje się w następujący sposób:

  • wszystkie informacje zamieszczone w witrynie, którą można odwiedzać, przeglądać lub do której można uzyskać dostęp w inny sposób przy pomocy urządzeń cyfrowych;
  • treść wiadomości e-mail wysyłanych do UŻYTKOWNIKÓW witryny lub KLIENTÓW przez Slowdeco drogą elektroniczną i/lub przy pomocy innych dostępnych środków łączności;
  • wszelkie informacje przesyłane przy użyciu dowolnych środków przez pracownika lub współpracownika Slowdeco do UŻYTKOWNIKÓW lub KLIENTÓW z wykorzystaniem danych do kontaktu, nawet niepodanych za pośrednictwem witryny;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez Slowdeco w określonym czasie;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez stronę trzecią, z którą Slowdeco zawarła umowę o partnerstwie na czas określony;
  • dane dotyczące Slowdeco lub inne dane poufne z nią związane.

SERWIS – elektroniczna usługa handlowa, świadczona wyłącznie za pośrednictwem ogólnodostępnych sekcji WITRYNY w celu zaoferowania KLIENTOM możliwości nabycia usług i/lub produktów jedynie drogą elektroniczną, w tym przy pomocy środków umożliwiających komunikację na odległość.

CZŁONEK – osoba fizyczna, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do ZAWARTOŚCI, korzystając ze środków komunikacji (elektronicznej, telefonicznej itp.) lub na podstawie umowy użytkownika, którą zawarła z Slowdeco i która pozwala na utworzenie KONTA i korzystanie z niego.

KONTO – system informatyczny, na który składa się adres e-mail oraz hasło, umożliwiający wyłącznie jednemu CZŁONKOWI dostęp do sekcji WITRYNY o ograniczonym dostępie i tym samym uzyskanie dostępu do SERWISU.

KLIENT – strona, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do ZAWARTOŚCI lub SERWISU wskutek utworzenia KONTA CZŁONKA.

ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny, jako forma komunikacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który Kupujący przesyła Sprzedającemu za pośrednictwem specjalnej strony służącej do zakupu dóbr i usług.

Cena RRP – (Recommended Retail Price, cena sprzedaży sugerowana przez producenta) – jest to informacja prezentowana dla każdego z produktów osobno w okolicy ceny sprzedaży. W przypadku produktów, które oferowane są do sprzedaży w cenie RRP, wyświetlana jest tylko cena sprzedaży. Cena RRP nie jest ceną referencyjną używaną przez SLOWDECO i powinna być używana jedynie jako informacja/rekomendacja dostawcy SLOWDECO. Wyświetlamy te informację jedynie w celu ich wykorzystania w ocenie porównawczej produktu i klient rozumie, że ta informacja nie jest podana w celu wywołania zamieszania u kupującego.

DOKUMENT – określone niniejszym warunki i zasady;

UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ – zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 o ochronie praw konsumentów oraz jej nowelizacjami w art. 2 ustęp 7: każda umowa zawarta pomiędzy profesjonalistą (firmą) a klientem/konsumentem w systemie sprzedaży lub świadczenia usług zorganizowanego zdalnie bez jednoczesnej obecności firmy oraz klienta/konsumenta, z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość również podczas zawarcia umowy

BIULETYN / ZAWIADOMIENIE – okresowe informacje przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, dotyczące produktów, usług i/lub promocji ogłaszanych przez Slowdeco na czas określony, przy czym informacje te nie skutkują żadnymi zobowiązaniami dla Slowdeco;

TRANSAKCJA – pobieranie lub zwrot kwoty należnej z tytułu sprzedaży KLIENTOWI produktu/usługi przez Slowdeco, z zastosowaniem uzgodnionego przez Slowdeco systemu przetwarzania kart lub w drodze przelewu bankowego, niezależnie od sposobu dostarczenia.

 

 1. Warunki ogólne

2.1 Członek lub Klient zgadza się przestrzegać niniejszych zasad i warunków w określonych niżej okolicznościach, do których zalicza się między innymi korzystanie z zawartości/serwisu, przeglądanie i zapoznawanie się z nią/nim; Klient zobowiązuje się nieustannie monitorować niniejsze zasady i warunki, które mogą być uaktualniane, zmieniane lub uzupełniane. W razie wystąpienia sporu zastosowanie mają warunki i zasady obowiązujące w chwili złożenia zamówienia i otrzymania jego pisemnego potwierdzenia od Slowdeco.

2.2 Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez ogólnie dostępną witrynę www.slowdeco.club lub www.slowdeco.pl.

2.3. Członek lub Klient, który nie zgadza się z warunkami Dokumentu i/lub wycofuje swoją zgodę, zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@slowdeco.club, oświadczając, że:

2.3.1. zrzeka się prawa do: korzystania z Serwisu lub innych usług oferowanych przez Slowdeco za pośrednictwem Witryny; otrzymywania biuletynów/zawiadomień i/lub innych wiadomości od Slowdeco w dowolnej formie (elektronicznej, telefonicznej itd.)

2.3.2. Członek lub Klient może w dowolnej chwili wycofać swoją decyzję wyrażającą zgodę na bieżące warunki Dokumentu dostępnego w danym czasie.

2.4. Aby skorzystać z prawa określonego w pkt 2.3, Członek lub Klient może skontaktować się ze Slowdeco lub skorzystać z linków zawartych w treści, którą w tym celu otrzyma od Slowdeco.

 

 1. Zawartość

3.1. Zawartość, odpowiadająca definicji przedstawionej we wstępie, obejmująca między innymi znaki logo, stylizowane prezentacje, znaki handlowe, obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, teksty i/lub prezentacje multimedialne przedstawiane w witrynie, stanowi wyłączną własność Slowdeco, która zastrzega sobie wszelkie prawa, jakie bezpośrednio lub pośrednio przysługują jej do tych celów (licencja użytkownika i/lub publikacja).

3.2. Członkowi lub Klientowi nie zezwala się na powielanie, rozprowadzanie, publikowanie, przekazywanie stronom trzecim, przekształcanie i/lub zmienianie, wykorzystywanie, eksponowanie, przytaczanie zawartości lub podawanie do niej linków w celach innych niż zamierzone cele Slowdeco, zamieszczanie zawartości w innych witrynach poza witryną Slowdeco, usuwanie w zawartości symboli podlegających prawom autorskim Slowdeco, jak również na sprzedawanie, rozprowadzanie materiałów stworzonych przez powielenie, okazanie lub zmianę zawartości, chyba że Członek lub Klient otrzyma na to wyraźną zgodę Slowdeco.

3.3. Wszelka zawartość, do której Członek lub Klient posiada dostęp przy pomocy dowolnych środków, podlega warunkom dotyczącym Dokumentu, chyba że do Dokumentu załączono specjalną i ważną umowę użytkownika, zawartą przez niego z Slowdeco, oraz pod warunkiem, że Slowdeco nie objęła takiej zawartości żadnym dorozumianym czy wyraźnym zastrzeżeniem.

3.4. Członek lub Klient może powielać, przekazywać lub wykorzystywać zawartość wyłącznie do celów osobistych i niehandlowych pod warunkiem, że działania takie nie kolidują z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

3.5. W przypadku, gdy Slowdeco przyzna Członkowi lub Klientowi prawo do wykorzystania określonej zawartości w ustalonej formie na podstawie odrębnej umowy użytkownika i Klient posiada lub otrzymuje dostęp do tej zawartości wskutek zawarcia takiej umowy, prawo to dotyczy wyłącznie zawartości określonej w umowie, gdy jest ona eksponowana w witrynie w czasie obowiązywania tej umowy, natomiast prawo to nie skutkuje dla Slowdeco umownym zobowiązaniem na korzyść danego Członka, Klienta czy innej strony trzeciej, która otrzymuje dostęp do takiej przekazanej przy pomocy dowolnych środków zawartości i która może ponieść straty wskutek wykorzystania zawartości w trakcie obowiązywania umowy użytkownika lub po jej wygaśnięciu.

3.6. Zawartość przekazywana Członkowi lub Klientowi przy pomocy dowolnych środków komunikacji (drogą elektroniczną, telefoniczną itp.) lub pozyskana przez niego wskutek uzyskania dostępu, odwiedzenia lub przeglądania witryny nie skutkuje umownym zobowiązaniem dla Slowdec lub jej pracowników czy współpracowników, którzy ułatwili przekazanie zawartości w przypadku, gdy istnieje możliwość takiego przekazania.

3.7. Bezwzględnie zakazuje się wykorzystywania zawartości do celów innych niż cele wyraźnie dopuszczone na podstawie niniejszego dokumentu lub załączonej do niego umowy użytkownika.

 

 1. Kontakt dla Klientów i Członków

4.1. Slowdeco publikuje w witrynie pełne i dokładne dane identyfikacyjne i dane do kontaktu, z których Klient lub Członek może korzystać.

4.2. Korzystając z formularza kontaktowego lub serwisu udostępnianego w witrynie, Klient lub Członek automatycznie zezwala Slowdeco na kontakt z nim przy pomocy dowolnych dostępnych środków, w tym również drogą elektroniczną.

4.3. Częściowe lub całkowite wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie w żaden sposób nie zobowiązuje Slowdeco do skontaktowania się z Członkiem lub Klientem.

4.4. Dostęp do Witryny, wykorzystywanie przedstawionych w niej informacji, odwiedzanie stron lub rozsyłanie wiadomości e-mail czy zawiadomień do Slowdeco następuje drogą elektroniczną, telefonicznie lub przy pomocy dostępnych środków komunikacji, łączących Klienta lub Członka ze Slowdeco, i oznacza wyrażenie przez Klienta lub Członka zgody na otrzymywanie od Slowdeco zawiadomień drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym wiadomości e-mail, krótkie wiadomości (sms), jak również zgodę na wyświetlanie reklam w witrynie.

4.5. Klient deklaruje, że jego wprowadzone dane kontaktowe (adres email, numer telefonu, adres dostawy) są poprawne i mogą być przetwarzane przez Slowdeco w komunikowaniu się z Klientem.

 

 1. Biuletyny i zawiadomienia

5.1. Tworząc konto w witrynie i akceptując Dokumenty (Warunki i Zasady), Członek lub Klient ma prawo wyrazić zgodę lub nie zgodzić się na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień od Slowdeco poprzez elektroniczny i/ lub telefoniczny sposób, włączając w to komunikowanie przez e-mail i krótkie wiadomości (SMS) lub przez ogłoszenia na stronie.

5.2. Slowdeco może i będzie wykorzystywać dane otrzymane od Członka w celu przesyłania biuletynów lub zawiadomień, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z polityki poufności.

5.3. Klient lub Członek może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynów lub zawiadomień:

5.3.1. korzystając ze specjalnie utworzonego linku, załączanego do wszystkich biuletynów lub zawiadomień (na dole wiadomości e-mail, w sekcji „Kliknij, aby zrezygnować z subskrypcji”), tam gdzie ta opcja jest technicznie możliwa;

5.3.2. wycofując swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień oraz korzystając ze stron z sekcji witryny o ograniczonym dostępie i zamieszczając taką rezygnację na osobistym koncie Członka pod adresem www.slowdeco.club, www.slowdeco.pl;

5.3.3. kontaktując się ze Slowdeco poprzez wspomnianą witrynę z wykorzystaniem danych do kontaktu w przypadku braku dalszych wzajemnych zobowiązań stron i roszczeń wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie;

5.4. Rezygnacja z otrzymywania biuletynów lub zawiadomień nie skutkuje odstąpieniem od zgody na przestrzegania zasad i warunków Dokumentu oraz będzie miała zastosowanie wyłącznie po przedstawieniu zamiaru takiej rezygnacji.

5.5. Slowdeco zastrzega sobie prawo do wybrania osób, które będą otrzymywały biuletyny lub zawiadomienia oraz prawo do usunięcia ze swojej bazy danych Członka lub Klienta, który wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień, przy czym Slowdeco nie ponosi w związku z tym żadnych dalszych zobowiązań i nie ma obowiązku wysyłać Klientowi czy Członkowi uprzedniego zawiadomienia o takim usunięciu.

5.6. Slowdeco nie zamieszcza w biuletynach lub zawiadomieniach wysyłanych do Członka lub Klienta żadnych materiałów reklamowych stron trzecich, które w chwili wysyłania biuletynu lub zawiadomienia nie są partnerami handlowymi Slowdeco.

 

 1. Polityka poufności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Modeste sp. z o.o. sp.k. gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje, ujawnia i chroni dane osobowe użytkowników (każdy, “Użytkownik”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Modeste sp. z o.o. sp.k.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Modeste sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656345, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 9662108681, REGON: 366208607, KRS: 0000656345.

Dane osobowe

Możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się na stronie oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi w naszej witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne. Nie wymagamy podawania danych wrażliwych.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobów połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Ciasteczka

Nasza strona może wykorzystywać “ciasteczka” w celu zwiększenia wygody użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, a czasami śledzi informacje na ich temat. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Jeżeli tak się stanie, część funkcjonalności tej Strony może nie działać poprawnie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Modeste sp. z o.o. sp.k. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

– w celu wykonania umowy – dane osobowe przetwarzane są przez Modeste sp. z o.o. sp.k. w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Modeste sp. z o.o. sp.k. ;

– aby usprawniać oferowaną usługę Dane, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi klienta;

– Aby spersonalizować doświadczenie Użytkownika możemy wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej witrynie. Dane podlegają profilowaniu tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

– Aby usprawniać naszą Witrynę możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie opinie, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.

– Aby uruchomić promocję, konkurs, ankietę lub inną funkcję witryny możemy wysłać Użytkownikom informacje, na których otrzymywanie wyrazili zgodę, a które mogą być dla nich interesujące.

– Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail możemy użyć adresu email aby wysłać Użytkownikowi informacje i aktualizacje odnośnie jego zamówienia. Może być także wykorzystany, aby odpowiedzieć na zapytania, i/lub inne żądania. Jeżeli Użytkownik zadecyduje dołączyć do naszej listy mailingowej, będzie on otrzymywał od nas e-maile które mogą zawierać informacje firmowe, aktualizacje, powiązane produkty, informacje o usłudze, itd. W każdej chwili, gdy tylko Użytkownik zdecyduje iż nie chce już otrzymywać przyszłych wiadomości email, zawieramy szczegółowe instrukcje odnośnie wypisania z subskrypcji na dole każdego maila lub Użytkownik może skontaktować się z nami poprzez naszą Witrynę.

W innych przypadkach, w których zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych osobowych przez przepisy prawa, tj. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jak chronimy Twoje dane

Przyjmujemy odpowiednią praktykę gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych, aby chronić Twoje dane przez nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych zebranych na naszej Witrynie.

Wymiana danych wrażliwych i prywatnych pomiędzy Stroną, a Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego przez SSL kanału komunikacji który jest szyfrowany i zabezpieczony podpisem cyfrowym.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym. Możemy udostępniać ogólne zagregowane dane informacje nie powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi odnośnie gości i użytkowników dla naszych partnerów biznesowych, zaufanym partnerom i reklamodawcom w celach opisanych powyżej. Możemy używać usług firm trzecich w celu pomocy w operowaniu naszym biznesem, Stroną lub zarządzaniem działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie newsletterów lub ankiet. Możemy udostępniać twoje informacje tym firmom trzecim w opisanym limitowanym zakresie pod warunkiem udzielenia na to twojej zgody. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania łączących nas z Tobą umów, tj. m.in. dla celów obsługi transakcji płatniczych online, obsługi rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem Serwisu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez cały czas, w którym posiadasz Konto Użytkownika w naszym Serwisie. Przestajemy przetwarzać Twoje dane wtedy, gdy nas o to poprosisz. Musisz mieć na uwadze, że zaprzestanie przetwarzania niektórych danych spowodować może niemożliwość korzystania z naszych usług.

Jakie masz uprawnienia

W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte – jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie Twoich danych. Natomiast jeżeli zauważysz, że przetwarzane przez nas dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je sprostowali. Przysługuje Ci także uprawnienie do dostępu do danych Ciebie dotyczących, które przetwarzamy. Wówczas mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o danych przez nas przetwarzanych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którego funkcje aktualnie sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W pewnych przypadkach, pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania, mamy prawo w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Strony firm trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne materiały na naszej Stronie które linkują do stron lub usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści oraz linków które pojawiają się na tych stronach i nie odpowiadamy za jakiekolwiek praktyki wykonywane przez podlinkowane witryny na naszej Stronie. Dodatkowo, te strony i usługi, włączając w to ich zawartości i linki, mogą się ciągle zmieniać. Strony te i usługi mogą mieć swoje własne Polityki Prywatności oraz Warunki Korzystania z Serwisu. Przeglądanie i interakcja z jakimikolwiek innymi stronami, włączając w to witryny podlinkowane na naszej Stronie, podlegają warunkom i zasadom tych stron Internetowych.

Google Adsense

Część reklam może być dostarczana przez Google. Google poprzez używanie plików Ciasteczek DART ma możliwość oferowania reklam Użytkownikom bazując na ich wizytach na naszej Stronie oraz innych witryn w Internecie. DART używa “danych nieosobowych” i nie śledzi żadnych informacji osobistych o Tobie, takich jak twoje imię, adres email, fizyczny adres, itd. Możesz wypisać się z używania Ciasteczek DART odwiedzając Politykę Prywatności sieci reklam i treści Google pod linkiem http://www.google.com/privacy_ads.html

Google Analytics

Modeste sp. z o.o. sp.k. używa Google Analytics aby pomóc w analizie jak odwiedzający używają jej usług. Google Analytics używają “ciasteczek”, aby zbierać standardowe dane Internetowe i informacje o zachowaniu Użytkownika w anonimowej formie.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Ochrona prywatności szczególnie młodych osób jest wyjątkowo istotna. Z tego powodu, nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na naszej Stronie od Użytkowników, o których wiemy, iż posiadają mniej niż 13 lat. Żadna część naszej witryny nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13 lat.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Modeste sp. z o.o. sp.k. w dowolnym momencie może zmienić niniejszą politykę prywatności, w każdym wypadku w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się z nami: Modeste sp. z o.o. sp.k. biuro@modeste.pl.

 

 1. Polityka sprzedaży online

7.2. Produkty i usługi

7.2.1. Slowdeco może publikować w swojej witrynie informacje o produktach/usługach/promocjach Slowdeco lub strony trzeciej, z którą Slowdeco zawarła umowę o partnerstwie, prowadzonych w określonym czasie i zależnie od dostępnych zapasów.

7.2.2. Wszystkie ceny produktów i usług podawane w witrynie wyrażone są w PLN i obejmują podatek VAT.

7.2.3. Ceny RRP – “Recomended retail price” lub “cena rekomendowana przez producenta” jest informacją od producenta dla centrów sprzedaży w sklepach, centrach handlowych lub każdego rodzaju sprzedawców online lub fizycznych. Taka rekomendacja ma charakter czysto informacyjny i nie jest wiążąca prawnie, nie nakłada obowiązku zastosowania, ani nie łaczy się czy nie wchodzi w skład sprzedaży po cenie promocyjnej, jak zostało zdefiniowane w ustawie OG 99/2000 o zakresie marketingu produktów i usług rynkowych. Zamieszczana RRP nie jest ceną referencyjną Slowdeco w sklepie, a produkty nie zostały umieszczone w takiej cenie do sprzedaży na Slowdeco.

7.2.4. Płatności za kupione produkty lub usługi można dokonać online przy użyciu karty, na raty przy użyciu karty lub przelewem bankowym albo w chwili doręczenia towaru przez kuriera.

7.2.5. W przypadku płatności kartą Slowdeco nie ponosi odpowiedzialności za żadne ponoszone przez klienta dodatkowe koszty, w tym między innymi za prowizję z tytułu wymiany walut, stosowaną przez bank emisyjny, jeżeli emitowana waluta jest inna niż PLN. Odpowiedzialność w takich przypadkach spoczywa wyłącznie na Kliencie.

7.2.6. Informacje pozyskane w związku z prowadzoną sprzedażą, używane w celu opisania produktów, cech, wagi, dostępne w witrynie (obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, prezentacje multimedialne, linki do innych witryn) nie skutkują dla Slowdeco umownym zobowiązaniem, ponieważ używa się ich wyłącznie do celów prezentacji. Do czasu złożenia zamówienia Slowdeco może wycofać ofertę na produkty lub ją zmienić w każdej chwili i nie musi w związku z tym pokrywać szkód ani płacić kar na rzecz potencjalnego nabywcy.

7.2.7. Zamieszczając obrazy przedstawiające produkty lub usługi, Slowdeco zastrzega sobie prawo do korzystania z innych produktów (akcesoriów itd.), które nie muszą być uwzględnione w cenie danego produktu i które w dorozumiany sposób nie będą doręczone. W takiej sytuacji w opisie produktu zamieszcza się informację, który produkt jest na sprzedaż, a który nie. Przypadki takie oznacza się również na obrazie.

7.2.8 W bardzo rzadko występujących sytuacjach, w których Slowdeco nie może dostarczyć części produktów, wysyła do Klienta wiadomość e-mail, oferując alternatywne rozwiązania:

    • a) anulowanie zamówienia lub usunięcie produktu, który nie może zostać dostarczony w ramach zamówienia;
    • b) przyznanie w witrynie aktywnego kredytu, który można wykorzystać wyłącznie w celu zakupu produktów z witryny www.slowdeco.club.

7.3. Zamówienia online

7.3.1. Klient może złożyć zamówienie na produkty reklamowane w danej chwili, ale może to zrobić wyłącznie w witrynie, mając na uwadze, że oferta może podlegać ograniczeniu czasowemu (po upływie określonego czasu nie można składać zamówień i produkty mogą już nie być dostępne na stronach SlowDeco). Cena podana w witrynie w chwili składania zamówienia nie zmienia się. Zamówień nie można składać po wygaśnięciu oferty. Slowdeco może w każdej chwili modyfikować ceny, oferty i ilość zgodnie z wewnętrznymi kryteriami (położenie geograficzne, dostępność w magazynie itp) z respektowaniem już złożonych zamówień. Slowdeco nie może być zobligowane do utrzymania konkretnej ceny, tylko i wyłącznie w przypadkach już złożonych zamówień; potencjalni klienci, którzy oglądają oferty, jednak nie składają zamówień, nie mogą wymagać ceny/ oferty innej niż ta podana na stronach SlowDeco.

7.3.2. Wypełniając zamówienie, Klient oświadcza, że podane przez niego informacje, konieczne do dokonania zakupu, są prawidłowe, kompletne i dokładne w dniu składania zamówienia, dalej zwanego „zamówieniem złożonym”.

7.3.3. Umowę na odległość uznaje się za zawartą ze Slowdeco, gdy złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Slowdeco po zaakceptowaniu (pod kątem jakościowym i ilościowym) wszystkich produktów z tego zamówienia (bezpośrednio lub za pośrednictwem podwykonawców). Ponadto przed potwierdzeniem zamówienia Klienta i przed wysłaniem produktów Slowdeco ma prawo do skontaktowania się z Klientem za pomocą wszelkich dostępnych środków/uzgodnionych przez Slowdeco(telefonicznie lub e-mailowo), aby uzyskać osobiste potwierdzenie przez Klienta jego danych identyfikacyjnych i danych dostawy. Klienci akceptują fakt, że Slowdeco nie może być zmuszone do potwierdzenia/dostarczenia produktów do osób, które nie potwierdziły danych dostawy oraz identyfikacyjnych.

7.3.4. Slowdeco jednostronnie wycofuje i automatycznie anuluje zamówienie złożone przez Klienta, bez uprzedzenia Klienta o tym fakcie oraz nie ponosząc żadnych zobowiązań i przy braku roszczeń ze strony Klienta z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie w następujących przypadkach:

7.3.4.1. bank emisyjny nie akceptuje karty Klienta lub transakcji dla płatności online;

7.3.4.2. transakcja została unieważniona przez dostawcę karty w zgodzie z Slowdeco dla transakcji online;

7.3.4.3. wpisane przez Klienta w witrynie dane na potrzeby dostarczenia towaru (adres, dane do kontaktu) są niekompletne lub nieprawidłowe;

7.3.4.5.ponad dwie kolejne nieudane dostawy;

7.3.5. W przypadku gdy Klient anuluje zamówienie, które opłacił z góry potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online, a bank zatwierdził transakcję, Slowdeco zobowiązana jest zwrócić daną kwotę w terminie 14 dni od dnia, w którym potwierdziła operację, lub może przeliczyć ją na życzenie Klienta na kredyt Slowdeco, jak przewidziano w pkt 7.9.5.

7.3.6. W przypadku wyczerpania się zapasów produktów zamówionych przez Klienta i opłaconych przez niego z góry (potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online) z przyczyn niezależnych od Slowdeco, Slowdeco informuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie po stwierdzeniu takiej sytuacji oraz zwraca wpłaconą z góry kwotę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W takiej sytuacji Slowdeco zastrzega sobie prawo do zaproponowania, w uzupełnieniu do zwróconych kwot, kredytów promocyjnych (bezpłatnych) za każdy zamówiony produkt, po potwierdzeniu zamówienia, którego Slowdeco nie mogła dostarczyć z przyczyn od niej niezależnych.

7.3.7. Złożone zamówienia można zmienić wyłącznie w wymienionych niżej przypadkach i na życzenie Klienta. Klient powinien wysłać wiadomość na adres e-mail pomoc@slowdeco.pl , wyraźnie formułując swoją prośbę oraz podając numer zamówienia.

 1. Klient usuwa produkt i zawiadamia o tym Slowdeco przed wysłaniem zamówienia
 2. zwiększenie liczby produktów, które już zamówiono, o ile dane produkty są jeszcze aktywne w kampanii w chwili powiększania zamówienia
 3. dostarczenie towaru opóźnia się o więcej niż 2 tygodnie po terminie dostawy
 4. zmiana adresu dostawy
 5. skumulowane zamówienia (opcja dostępna wyłącznie dla zamówień opłacanych przy odbiorze przesyłki) o zbliżonych terminach dostawy (maksymalnie jeden dzień)
 6. zmiana metody płatności
 7. Modyfikacja danych na fakturze. W przypadku faktur, nie można dokonywać zmiany podmiotu prawnego/osoby (całkowitej zmiany danych osobowych), a jedynie dokonywać korekt (imię/imiona, dane kontaktowe, itp.).

 

7.3.8. Zmiana zamówienia jest niemożliwa, jeżeli Klient dokonuje płatności online lub przelewem bankowym.

7.3.9. W przypadku gdy klient zmienia swoje dane osobowe, korzystając z formularzy dostępnych w witrynie, wszystkie zamówienia oczekujące na realizację mają przypisane dane określone/zaakceptowane przez Klienta przed wprowadzeniem takiej zmiany, po czym uwzględnia się nowe dane.

7.3.10 Złożone zamówienie może zostać anulowane przed jego wysłaniem, poprzez opcję “Anuluj zamówienie” z Konta Klienta lub poprzez prośbę wysłaną przez Klienta na e-mail pomoc@slowdeco.club, z jasnym wyrażeniem woli anulowania zamówienia i z jego numerem.

7.3.11. Przy każdym złożonym zamówieniu Klient jest zobligowany do zweryfikowania i zaakceptowania aktualnego regulaminu.

 

7.5. Transport

7.5.1. Koszty przesyłki kurierskiej dla produktów kupionych na www.slowdeco.club od Slowdeco są są obliczane I wyświetlanie Klientowi w czasie składania zamówienia, bazując na specyfikacji zamówienia (wielkość, waga, materiały). Slowodeco szacuje koszty transportu na podstawie wewnętrznych wskaźników a Klient wyraźnie akceptuje je poprzez złożenie zamówienia, bez względu na dane leżące u podstaw tych kosztów. Jednocześnie, Klient nie może po złożeniu zamówienia prosić o obniżenie kosztów transpotu obliczonych na podstawie wagi i wielkości przesyłki.

7.5.2 Klient otrzymuje wyraźnie doprecyzowaną informację o terminie dostawy po złożeniu zamówienia, a termin ten jest uwarunkowany: transportem produktów od dostawców Slowdeco, okresem przetwarzania zamówienia w centrum logistycznym początkowego dostawcy oraz w magazynie Slowdeco, liczbą dni roboczych w miesiącu, liczbą zamówionych pozycji oraz czasem potrzebnym do przetworzenia każdego produktu itd. Łączny czas dostawy może się wydłużyć z uwagi na produkt wymagający dłuższego terminu dostawy, w związku z czym Klient, zamawiając niektóre produkty, zgadza się na dłuższy czas dostawy, aż do najpóźniejszej daty dostawy. Produkty w ramach jednego zamówienia dostarcza się z zasady w jednej paczce i z jednym numerem listu przewozowego (produkty takie nie podlegają dostawom częściowym).

7.5.3       Dostawy z zasady realizuje się w terminie podanym w chwili złożenia zamówieni (wynosi on od 2 dni do 8 tygodni) i Klient może w każdej chwili otrzymać informację dotyczącą etapu realizacji dostawy. W przypadku gdy dostawa zamówionego produktu przekracza podany wyżej czas dostawy, Slowdeco zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość e-mail oraz proponując dwa rozwiązania: Klient może pisemnie anulować zamówienie/produkt lub może zgodzić się na nowy termin dostawy. Jeżeli Klient zapłacił za towar z góry, wpłacone kwoty zwraca się w całości zgodnie z przepisami prawa, w terminie 14 dni od dnia anulowania.

 

7.6. Jakość i gwarancje

7.6.1. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.

7.6.2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania ni można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.6.3. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem internetowym www.slowdeco.club.

7.6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.6.5. Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.

7.6.6. Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7.6.7. Konsument zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.6.8. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument.

7.6.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.6.10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 DANE OSOBOWE:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dana osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i są one uzyskane dobrowolnie od Klientów.

2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia. Bez podania danych umowa sprzedaży nie może zostać zawarta.

3. Administratorem danych osobowych jest: 

Modeste Sp. z o.o.sp.k., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000656345, NIP: 9662108681, REGON: 366208607

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.

5. Każdy może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także może zgłosić sprzeciw wobezc ich przetwarzania oraz każdy ma prawo do przenoszenia danych.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Modeste sp. z o.o.  sp.k. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

8.Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

– w celu realizacji działań wykonywanych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

– w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarłeś z Modeste sp. z o.o. sp. k.

– w celu wykonania umowy zawartej z Modeste sp. z o.o. sp. k. na Twoją rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Modeste sp. z o.o sp. k., np. wystawienia faktury lub rachunku,

– w celu założenia i administrowania konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Modeste sp. z o.o. sp. k.w celach marketingowych produktów i usług Modeste sp. z o.o. sp.k.

– jeżeli wyrazisz taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu marketingu podmiotów trzecich,

b) w celu udostępnienia Twoich danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Modeste sp. z o.o. sp. k. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,

c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 1. Kontakt i dodatkowe informacje

8.1. W razie pytań lub propozycji dotyczących Slowdeco prosimy o kontakt telefoniczny na numer: (85) 307 61 55, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@slowdeco.pl.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter

Koszyk